3/85 (Pindaan 1/88) (Garis Panduan Untuk Memproses Permohonan Pembangunan Tepi Jalan Persekutuan)

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

 Pendahuluan

C6 AT(J) 3-85(P.88) Garispanduan untuk Memproses Permohonan Pembangunan Tepi Jalan Perselutuan.pdf
Garis Panduan (pindaan) ini adalah dikeluarkan untuk mengemaskini Arahan Teknik (Jalan) 3/85 yang telah diterbitkan dalam tahun 1985 sejajar dengan keputusan yang dibuat semasa Bengkel Piawaian Dan Garis Panduan Jalan Yang Ke-4 1987.
Selain daripada pengubahsuaian serta pembetulan perkara-perkara dahulu untuk memenuhi kehendak semasa, ia juga mengandungi perkara-perkara baru supaya dapat membantu dalam proses meluluskan sesuatu permohonan pembangunan tepi jalan.
Walaupun demikian, maklumbalas masih pengguna-pengguna supaya Garis Panduan sekiranya perlu. digalakkan ini dapat daripada dibetulkan.
Garis panduan ini adalah untuk kegunaan dalaman JKR sahaja.


Kandungan

AM

 • Tujuan
 • Kuasa mengawal jalan masuk ke jalan yang sedia ada.
 • Pegawai yang diberi kuasa meluluskan permohonan.
 • Proses Permohonan

POLISI PEMBANGUNAN TEPI JALAN PERSEKUTUAN

 • Polisi Am
 • Rekod


LAMPIRAN

 • Lampiran A - Carta Pergerakan Permohonan Tukar Syarat
 • Lampiran B - Carta Pergerakan Permohonan Pecah Sempadan
 • Lampiran C - Arahan Tentang Cara membuat Permohonan
 • Lampiran D - Polisi-polisi Tambahan
 • Lampiran E - Penentuan Jenis Persimpangan
 • Lampiran F - Jarak Penglihatan Minima